ภารกิจ หน้าที่

  • พิมพ์

       

วิสัยทัศน์

     " ส่งเสริมการเรียนรู้สาธารณภัย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เครือข่ายร่วม รวดเร็วการปฎิบัติ "

พันธกิจหน้าที

1. ถวายอารักขาฯรักษาความปลอดภัยด้านการดับเพลิง องค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

2. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือผู้ประสบภัย และฟื้นฟูสภาพพื้นที่

3. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

4. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยในพื้นที่

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

6. ส่งเสริมชุมชนต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย