พลุ ดอกไม้เพลิง โคมลอย ประทัด เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี จะมีการผลิตสะสม จำหน่าย การเล่นดอกไม้เพลิง และโคมลอย ตลอดจนพลุต่างๆ เป็นประจำ และพลุหรือดอกไม้เพลิง มีส่วนประกอบที่เป็นวัตถุระเบิด จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้

 

สถานีดับเพลิงสามเสน สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงมีข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ดังนี้

1.การเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอย ต้องใช้ความระมัดระวัง ไม่เล่นผาดโผน ใกล้วัตถุไวไฟ หรืออาคารบ้านเรือน ไม่เก็บดอกไม้เพลิง ประทัดไว้ในกระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกง หรือที่มีอากาศร้อนแสงแดดส่องเพราะทำให้เกิดการเสียดสีและระเบิดได้ การเล่นดอกไม้เพลิง พลุ โคมลอยของเด็กจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

การเล่นดอกไม้เพลิงและโคมลอยที่กระทำโดยปรระมาท จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 390 มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2.ผู้ผลิต สะสม และจำหน่ายดอกไม้เพลิงจะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ตามที่กฎหมายกำหนด

3.ห้ามจำหน่ายและห้ามเล่น ประทัดสามเหลี่ยม ประทัดรูปทรงกลม ประทัดรูปไข่ ประทัดจีนทุกชนิด ไดนาไมค์

เมื่อเกิดเหตุ หรือพบเหตุสาธารณภัย โทรสายด่วน 199  อัคคีภัย เรือล่ม โป๊ะล่ม หรือคนตกน้ำ